شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش


به نام خدا

انقلاب اسلامی ایران در مسیر به ثمر رسیدن خود با موانع و عوامل مختلف و گاه چنان پیچیده و لا ینحل و گاه به شدت یش پا افتاده درگیر بوده است.شاید این موضوع ویژگی اصلی همه ی انقلاب های دنیا بوده و خواهد بود که نقش عوامل مختلف در شکل گیری هسته ی اولیه انقلاب ها به شدت پیچیده است.در بررسی انقلاب اسلامی ایران نیز مابین تفحص در بین عوامل بوجود اورنده ی آن گاها مشاهده می شود که زمینه های پیداش و بروز انقلاب شاید خیلی از پیچیدگی های مورد مناقشه برخوردار نبوده ،و عوامل سطحی و یا به عبارتی عوامل بیرونی، اثر گذاری بیشتری در شکل گیری آن داشته است.با توجه به بررسی های علمی و تحقیقات دانشگاهی در زمینه ظهور انقلاب اسلامی ،عوامل زیر که بیشتر در لایه های بیرونی  بعنوان زمینه های اصلی بروز انقلاب قرار دارند ذکر می گردند:

1-عدم وجود آزادی های مدنی و سیاسی

پر واضح است که حکومت پهلوی پس از رویداد 28 مرداد به شدت بر طبل دیکتاتوری خود کوبید و با تسلط بر منابع داخلی و مدد جویی از عوامل خارجی بر شدت سرکوب آزادی های سیاسی کوبید تا هیچ گونه اعتراضی در امر حکومت داری و سیاست را بر نتابد و اعتراضات را در نطفه خفه کند.

2- فساد سازمان یافته در کلیه نهاد های حکومتی تحت امر شاه

فساد خاندان پهلوی گاه چنان در بین آحاد جامعه بروز می یافت که اکثریت جامعه ی مستمند و بی نوای ایران را از حیث اختلاف طبقاتی مورد رنج و نکوهش قرار میداد

3-غرب گرایی 

حکومت خودکامه پهلوی برای بقا و ادامه داشتن پشتیبانی کشورهای بیگانه همیشه بدنبال  جلب حمایت های این کشور ها در مدل های مختلف حمایتی از جمله مالی و ... بود.حکومت پهلوی بدون در نظر گرفتن احساسات ضد غربی و استقلال طلبانه ی مردم کشور و همچنین عدم توجه به خواست اصلی ایشان مبنی بر مبارزه با استکبار و امپریالیسم بین المللی ، بر خواسته خود مبنی بر پشتیبانی بدون قید و شرط این کشور ها اصرار می ورزید که این موضوع موجبات خشم گسترده ی مردمان کشور را فراهم می اورد.

عدم توجه به اصول و خواستگاه مذهبی مردم

https://shetabmarketing.com/uploads/files/files/2018_10_18/12_48/image/files-f8f5588f3f/blogshow-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg

پر واضح است که  بی توجهی ، مخالفت و قرار دادن محدودیت های مختلف بر اصول مذهبی مردم که گاها ریشه در عمق جان هر یک از ایرانیان داشت دیگر عاملی است که نقش بسزایی در شکل گیری انقلاب داشته است. 

ریشه های عمیق مذهب و تشیع در میان مردمان این سرزمین از دیرباز مانند حلقه های زنجیر ناگسستنی و غیر قابل تغییر بود .حال آنکه  شاه با مخالفت علنی با این موضوع سعی در از بین بردن فرهنگ مذهبی مردم بوده و تلاش می نمود تا هر چه بیشتر فرهنگ مورد نظر خود را که ریشه در برهنگی فرهنگی الهام گرفته از سوی غرب بود به آحاد جامعه اقا نماید.