شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش

چگالی کلمه کلیدی در محتوا

چگالی کلمه کلیدی در محتوا

چگالی کلمه کلیدی در محتوا

چگالی کلمه کلیدی در محتوا به این معناست که از یک عنوان یا کلمه کلیدی خاص، از میان تعداد کل کلماتی که برای ایجاد یک محتوا نوشته می شود، چند بار استفاده شده است؟ به بیان دیگر به نسبت تعداد کلمه کلیدی به تعداد کل کلمات در یک محتوا چگالی کلمه کلیدی در م